Jul10

Lake Shetek Lodge

Lake Shetek Lodge, 21 Valhalla Drive , Slayton, MN

Lake Shetek Lodge